కాపిరయ్ట్ అని అడ్రస్

ఇద్ వెబ్ సయ్ట్‌న మన్వల్ జాగ: Kalaam Media Ltd.

ఇద్ వెబ్ సయ్ట్‌న్ బారెతె కరి కీక ఇన్కితె ఇద్ అడ్రస్‌నె ఈ-మెల్ రొహ: info@kalaam.org

ఇద్ వెబ్ సయ్ట్‌నగ మన్వలిక్ సమ్దొ చీజ్క్‌ కాపిరయ్ట్‌ కీసి మంతంగ్: Kalaam Media Ltd